قوانین و آیین نامه ها

اسناد
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه
اشتغال فراگير -دستور العمل كلي.pdf 9,619.3k
آیین‌نامه_اشتغال_روستایی و عشایری.pdf 266.5k
آئين نامه اجرايي قانون معادن ايران.pdf 158.5k
آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد.pdf 2,024.4k
دستورالعمل اجرايي برنامه اشتغال فراگير.pdf 439.3k
دستورالعمل تامين مالي شركت هاي كوچك و متوسط1396.pdf 258.1k
راهنماي كاربران دستگاه هاي اجرايي سامانه دادور.pdf 3,035.6k
راهنماي متقاضيان .سامانه دادور.pdf 3,798.7k
رسته های در اولویت اشتغال پایدار روستایی عشایری.pdf 46.6k
رسته های در اولویت اشتغال فراگیر.bmp 3,043.2k
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي.pdf 272.7k
فهرست مشاغل خانگي.pdf 387.1k
قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع تولید.pdf 180.4k
قانون برنامه ششم توسعه.pdf 835.5k
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار.docx 30.4k
قانون تسهیل و رفع موانع تولید.pdf 289.5k
قانون و آئين نامه اجرائي مربوط به تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.pdf 1,950.4k
گردش بیش از 6 جدید.jpg
فرآيند جديد گردش سامانه كارا.تسهيلات اشتغال پايدار.مناطق روستايي و عشايري
52.1k
گردش بیش تر از 250 تا 6- y.jpg
فرآيند جديد گردش سامانه كارا.تسهيلات اشتغال پايدار.مناطق روستايي و عشايري
34.8k
گردش کمتر از 250.jpg
فرآيند جديد گردش سامانه كارا.تسهيلات اشتغال پايدار.مناطق روستايي و عشايري
34.7k
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2