سيدكمال الدين نورالديني

مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري

متولد 1357

 

 

 

 

 

سوابق اجرايي:

1.شروع به كار در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد از ابتداي سال 1381

2.كارشناس آمايش و برنامه ريزي منطقه اي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

3.كارشناس مطالعات اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

4.كارشناس تلفيق بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

5.كارشناس اشتغال و سرمايه گذاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

6.كارشناس مسئول توليد و بهره وري استانداري يزد

7.رئيس گروه هماهنگي امور اقتصادي استانداري يزد

8.معاون مديركل هماهنگي امور اقتصادي و بين المللي استانداري يزد                                  

9.معاون دفتر جذب سرمايه گذاري استانداري

10.عضو گروه مشاوره اشتغال بنياد شهيد و امور ايثارگران استان يزد

11.نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي و استانداري در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان

12.نماينده استانداري در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان

سوابق آموزشي و پژوهشي:

1.كارشناسي اقتصاد از دانشگاه اصفهان

2.كارشناسي ارشد در رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي از دانشگاه علامه طباطبايي

3.مدرس دروس تخصصي اقتصاد،برنامه ريزي و توسعه در مقطع كارشناسي در دانشگاه هاي استان يزد

4.انجام فعاليت هاي پژوهشي متعدد نظير همكاري در تهيه و تدوين سند ملي توسعه استان،اسناد برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه استان، سند توسعه سرمايه گذاري و اشتغال استان، جدول داده- ستانده استان، بررسي وضعيت استان هاي كشور به لحاظ شاخص هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي، بررسي وضعيت شاخص هاي توسعه انساني استان يزد و استان هاي كشور، بررسي وضعيت شاخص بيكاري استان و ...