شناسه : 115571880


روز سه شنبه مورخ 1397/1/28 با حضور سيدكمال الدين نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري و نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط در سالن ويدئو كنفرانس استانداري برگزار گرديد.

در اين جلسه كه به صورت ويدئو كنفرانس برگزار گرديد، دكتر محمدي دبير علمي شبكه مديريت نوآوري ايران اهميت شكل گيري و پايدار سازي شركت هاي نوپا را تشريح و به تبيين مدل و نحوه ارزيابي شركت هاي مذكور در استان پرداخت.