شناسه : 147521680


اولين جلسه كاري جناب آقاي دكتر طالبي استاندار يزد با معاونين،مديران و مشاوران استانداري روز پنجشنبه بيستم ديماه در سالن حميديا استانداري برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر طالبي به ارائه برنامه ها و ديدگاه هاي خود براي پيشبرد اهداف و توسعه استان پرداختند.

در ادامه آقاي نورالديني مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري ضمن تبريك انتصاب آقاي دكتر طالبي به عنوان مسئوليت خطير استانداري با اشاره به ابر چالش هاي كشور، پيشنهاداتي در خصوص تبديل چالش هاي بيكاري،فساد اداري و ناكارآمدي اداري ارائه كرد و پيشنهاد نمود براي اثر بخشي پيگيري ها و برنامه هاي استان ،دستگاه هاي اجرايي استان برنامه محور،ماموريت ها را پيگيري نمايند و گزارش عملكرد را به صورت دوره اي در كارگروه هاي تخصصي ذيل كارگروه شوراي برنامه ريزي استان ارائه نمايند و با تعريف حداقل 50 پروژه اقتصادي در حوزه سرمايه گذاري و زير ساخت، تمام امكانات استان در راستاي اجراي آنها به كار گرفته شود كه انشاا... در مدت زمان كوتاه نتايج آن قابل لمس خواهد بود.

در پايان با بيان اينكه دسترسي به تمام برنامه ها و اهداف تعيين شده نيازمند وجود نيروي انساني توانمند و كارآمد مي باشد و لازمه آن بازنگري و آسيب شناسي ساختار نيروي انساني،ماموريت ها و جبران خدمات كاركنان متناسب با ماموريت ها و ارتقاي بهره وري و اثربخشي مي باشد،صحبت هاي خود را به پايان رسانيد.