شناسه : 102258002


سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد روز شنبه مورخ 1396/10/02 از پرسنل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان بازديد نمودند.

در اين بازديد جناب آقاي دكتر زيني وند سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري با همراهي آقاي قرباني مديركل اداري و مالي استانداري ضمن بازديد و آشنايي با كارشناسان اين دفتر به بررسي و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاري استان پرداختند.