جلسه سياستگذاري و راهبري اشتغال استان روز چهارشنبه نهم آبان ماه با حضور "سيدكمال الدين نورالديني" مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري و نمايندگان دستگا هاي اجراي استان: صنعت،معدن و تجارت استان، اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي استان،خانه صنعت،معدن و تجارت استان و نمايندگان دانشگاه يزد و دانشگاه علمي كاربردي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي جلسه ضمن تاكيد بر برنامه هاي افزايش اشتغال نيروي تحصيل كرده و متخصص به بررسي ارتقاي مقياس توليد و اشتغال شركت هاي دانش بنيان و تكميل برنامه هاي حمايتي قانوني  از اين شركت ها با هدف توسعه صنايع خلاق و حضور شركت هاي خصوصي و بخش هاي بزرگ اقتصاد در عرصه نوآوري پرداخته و در اين خصوص به بحث و گفتگو پرداختند.


آدرس کوتاه :