شناسه : 102739476


شانزدهمين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد روز چهارشنبه مورخ 1396/10/06 به رياست استاندار،و با حضور دكتر كميجاني قائم مقام بانك مركزي و دكتر اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن در سالن انديشه استانداري تشكيل شد.

در اين جلسه پيرامون انتظارات استان از سيستم بانكي و بانك صنعت و معدن در حوزه توليد بحث و گفتگو گرديد.