شناسه : 105155190


روز شنبه مورخ 1396/11/14 با حضور جناب آقاي سيدكمال الدين نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان و مديران استاني مجموعه هاي وابسته به بنياد مستضعفان استان در محل هتل صفائيه برگزار گرديد.

در اين جلسه جناب آقاي نورالديني مطالبي در خصوص اولويت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال براي جوانان به خصوص قشر تحصيل كرده بيان كرده و در ادامه تصريح نمودند كه بايد از ظرفيت هاي مجموعه بنياد مستضعفان براي توسعه سرمايه گذاري در استان استفاده شود.در اين جلسه مديران مجموعه هاي وابسته به بنياد مستضعفان نيز به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداخته و جهت تعامل لازم با استان براي توسعه اشتغال و سرمايه گذاري اعلام آمادگي نمودند.