شناسه : 121617195


روز شنبه 19 خردادماه 1397 با حضور اعضاي كميته نظارت استان در محل فرمانداري شهرستان خاتم برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي كميته نظارت شهرستان خاتم معرفي و در مورد مسئوليت هاي اين كميته درخصوص نظارت عملياتي بر حسن انجام وظايف بانك هاي عامل و دستگاه هاي اجرايي شامل موارد زير بحث و گفتگو شد:

1- نظارت بر وضعيت پرداخت تسهيلات به متقاضيان

2- نحوه نظارت بر هزينه نمودن تسهيلات دريافتي توسط متقاضيان

3- آسيب شناسي فرآيتد دريافت تسهيلات و ارائه راهكارهاي پيشگيري از آسيب ها و تخلفات و انحرفات احتمالي

4- بازديد و نظارت بر كليه طرح هاي اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري قبل، در حين و بعد از بهره برداري طرح