شناسه : 102054194


جلسه داخلي اين دفتر با حضور آقاي سيدكمال الدين نورالديني مديركل،آقاي بهنام صفائي معاون مديركل و كارشناسان دفتر روز سه شنبه مورخ 1396/09/28 در محل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري برگزار شد.

در اين جلسه اعضاي جلسه به بررسي مشكلات و ارائه راهكارهاي تسهيل سرمايه گذاري در استان پرداخته و در مورد اجراي هرچه بهتر وظايف و برنامه هاي دفتر بحث و گفتگو شد.