شناسه : 118097944


روز يكشنبه مورخ 1397/02/23 با حضور جناب آقاي نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري برگزار شد.

در اين جلسه كارمندان دفتر ضمن ارائه اقدامات انجام شده در سال 96 و برنامه هاي سال 97 در مورد وضعيت سرمايه گذاري استان در حوزه هاي مختلف بحث و گفتگو كردند.

در اين راستا سيدكمال الدين نورالديني در مورد اهداف سال 97 در حوزه سرمايه گذاري استان صحبت كرده و تاكيد نمودند كه تمامي كارمندان ضمن ارائه گزارش هاي دقيق از وضعيت سرمايه گذاري استان در حوزه هاي مختلف، از روزمرگي و انجام كارهاي وقت گير اداري پرهيز كنند.