شناسه : 118491827


روز پنجشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه با حضور سيدكمال الدين نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان،دستگاه هاي ذي ربط و بانك هاي عامل در محل اين دفتر برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي كميته به بررسي درخواست هاي ثبت شده واحدها، طرح هاي صنعتي، معدني و كشاورزي در سامانه هماهنگ جهت اخذ تسهيلات رونق توليد و بازسازي و نوسازي پرداخته و در راستاي تسريع در تعيين و تكليف اين درخواست ها تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.