شناسه : 124460187


روز دوشنبه يازدهم تيرماه با حضور سيدكمال الدين نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان،نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط و بانك هاي عامل استان در محل اين دفتر برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي كميته به بررسي درخواست هاي ثبت شده واحدها و طرح هاي صنعتي، معدني، كشاورزي وگردشگري در سامانه هماهنگ جهت اخذ تسهيلات رونق توليد و بازسازي و نوسازي پرداخته و در راستاي تسريع در تعيين و تكليف اين درخواست ها تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.