روز دوشنبه 30 مهرماه با حضور "سيدكمال الدين نورالديني" مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي ذيربط : تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان،خانه صنعت،معدن و تجارت استان،اداره كل تامين اجتماعي استان،اداره كل فني و حرفه اي استان،پارك علم و فناوري استان و نمايندگان حوزه اصناف و دانشگاه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي جلسه ضمن بررسي موانع و مشكلات مربوط به طرح هاي مهارت آموزي در محيط كار واقعي و كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي به سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص نحوه اجراي اين برنامه ها پرداخته و در مورد اجراي هرچه بهتر برنامه هاي فوق تصميمات مقتضي گرفته شد.


آدرس کوتاه :