با حضور مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري؛


هفتمين جلسه كميته نظارت استاني روز يكشنبه مورخ 1398/03/12در محل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري با حضور اعضاي كميته نظارت استان ،نمايندگان بانك هاي عامل و دستگاه هاي اجرايي عضو كميته نظارت استان برگزار شد.

در اين جلسه  اعضاي كميته نظارت استان به ارائه گزارش نظارتي در خصوص بازديد از طرح هاي اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري استان پرداخته و موانع و مشكلاتي كه در بازديد از اين طرح ها وجود داشت را مورد بررسي قرار دادند.همچنين بانك هاي عامل گزارشي از ميزان اعتبار مورد نياز مربوط به اين طرح ها ارائه نمودند.


آدرس کوتاه :