شناسه : 104791921


روز دوشنبه مورخ 1396/11/9 با حضور جناب آقاي زيني وند معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، جناب آقاي نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان ، جناب آقاي نمازي مديركل اقتصاد و دارايي استان و نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي استان در محل مركز خدمات سرمايه گذاري برگزار شد.

 در اين جلسه علي زيني وند تاكيد كرد : در صدد اين هستيم كه بصورت مستمر گزارشي از فعاليت دستگاههاي مرتبط با حوزه اقتصادي استان را تهيه و به استاندار محترم تقديم كنيم.
وي با اشاره به ضرورت تحرك بيشتر دستگاه ها و نهادها گفت: مديران نبايد به راحتي از كنار فرصت هاي سرمايه گذاري عبور كنند، بلكه بايد اقتصاد و اشتغالزايي را اولويت اصلي كار خود قرار دهند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد افزود: مديران لازم است بگونه اي نظارت و مراقبت كنند كه در زيرمجموعه آنها در روند سرمايه گذاري استان تسهيل گري صورت پذيرد