شناسه : 119825264


روز شنبه پنجم خردادماه با حضور اعضاي كميته نظارت در محل سرپرستي بانك توسعه تعاون استان برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي كميته نظارت به بررسي وضعيت پرونده تسهيلاتي متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري و طرح هاي عودت شده از طرف بانك  پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.