شناسه : 121615800


روز شنبه 19 خردادماه با حضور اعضاي كميته نظارت در محل بانك كشاورزي شعبه مروست برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي كميته نظارت به بررسي وضعيت پرونده تسهيلاتي متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري و طرح هاي عودت شده از طرف بانك  پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.