شناسه : 122855169


روز سه شنبه بيست و نهم خردادماه با حضور اعضاي كميته نظارت استان در محل سرپرستي بانك كشاورزي برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي كميته نظارت به بررسي وضعيت پرونده تسهيلاتي متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.