شناسه : 123648617


روز سه شنبه پنجم تيرماه با حضور اعضاي كميته نظارت استان در محل صندوق كارآفريني اميد برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي كميته نظارت به بررسي وضعيت پرونده تسهيلاتي متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.