شناسه : 115806020


اولين جلسه كميته نظارت بر پرداخت تسهيلات اشتغال پايدار روستايي و عشايري روز دوشنبه مورخ 1397/02/03 در محل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري به رياست جناب آقاي نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري و رئيس كميته نظارت بر پرداخت تسهيلات اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري و با حضور جناب آقاي فخرالديني معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،سركار خانم آيت اللهي مدير كارآفريني و اشتغال اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان و نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي جلسه درخصوص نحوه نظارت بر طرح هاي اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري نظرات خود را ارائه دادند و مقرر گرديد كه از كليه طرح هاي مصوب كارگروه اشتغال در راستاي دريافت تسهيلات بازديد به عمل آيد و گزارش آن به كارگروه استان ارائه گردد.